Laboratorija za mljekarstvo

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Laboratorija za mljekarstvo

Laboratorija za mljekarstvo

Laboratorija za mljekartsvo je osnovana na Biotehničkom fakultetu 2001. godine kao nacionalna referentna laboratorija za kontrolu kvaliteta sirovog mlijeka.  Osnovna djelatnost Laboratorije je analiza hemijskog, citološkog i mikrobiološkog kvaliteta sirovog mlijeka za potrebe svih mljekara i drugih pogona za preradu mlijeka a koji vrše otkup sirovog mlijeka od farmera. Rezultate analize mlijeka dobijeni u Laboratoriji, u skladu sa Uredbom o kriterujumima i načinu određivanja otkupne cijene sirovog mlijeka, koriste za kategorisanje mlijeka u kvalitativne klase i formiranje otkupne cijene mlijeka. Osim sirovog mlijeka, u Laboratoriji se analizirati i mlječni...