Muzička akademija, 25.09.2020

Raspisan Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21.godinuUpravni odbor Univerziteta Crne Gore raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije za studijsku 2020/21.godinu, kojim je otvoreno 2.299 mjesta na 19 fakulteta, odnosno 81 studijski  program.

Prijave na konkurs se predaju studentskim službama organizacionih jedinica 28. i 29. septembra 2020. godine.

Kandidati podnose prijavu za upis, original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Pravo prijave imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, u skladu sa zakonom.  Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Upis na specijalističke studije bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, koji je dostupan na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me.

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 5. oktobrom 2020. godine.

 

**Tekst Konkursa i odluka Upravnog odbora dostupni su u nastavku:

 

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE

 

raspisuje

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2020/21.GODINU

     

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE / STUDIJSKOG PROGRAMA  

 BROJ STUDENATA

 

 1. ARHITEKTONSKI FAKULTET  

45

 Arhitektura-Projektantski  

30

 Arhitektura-Urbanistički  

15

 2. BIOTEHNIČKI FAKULTET 

110

 Voćarstvo i vinogradarstvo  

20

 Ratarstvo i povrtarstvo  

15

 Zaštita bilja  

15

 Stočarstvo  

20

 Rasadničarstvo  

20

 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje  

20

 3. EKONOMSKI FAKULTET  

                  100 

 Menadžment  

100

 4. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET  

                  300 

 Energetika i automatika  

100

 Elektronika, telekomunikacije i računari  

100

 Primijenjeno računarstvo  

100

 5. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI  

                    17 

 Režija  

7

 Dramaturgija  

5

 Produkcija  

5

 6. FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI  

                   10 

 Slikarstvo  

3

 Vajarstvo  

2

 Grafika  

2

 Grafički dizajn  

3

 7. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA  

150

 Politikologija  

30

 Socijalna politika i socijalni rad  

30

 Međunarodni odnosi  

30

 Novinarstvo  

30

 Evropske studije  

30

 8. POMORSKI FAKULTET  

90

 Pomorske nauke  

45

 Menadžment u pomorstvu  

45

 9. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE  

50

 Fizička kultura  

20

 Sport i fitnes  

10

 Sportski menadžment  

20

 10. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

150

 Turizam  

100

 Hotelijerstvo  

50

 11. FILOLOŠKI FAKULTET  

290

 Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti  

30

 Srpski jezik i južnoslovenske književnosti   

30

 Engleski jezik i književnost –prosvjetno pedagoški  

60

 Engleski jezik i književnost-književno prevođenje  

20

 Italijanski jezik i književnost  

30

 Ruski jezik i književnost  

30

 Francuski jezik i književnost  

30

 Njemački jezik i književnost  

30

 Prevodilaštvo – modul engleski jezik  

10

 Prevodilaštvo – modul engleski i ruski jezik  

10

 Prevodilaštvo – modul engleski i francuski jezik  

10

 12. FILOZOFSKI FAKULTET  

125

 Sociologija  

25

 Istorija  

10

 Predškolsko vaspitanje  

30

 Pedagogija  

20

 Geografija  

20

 Psihologija  

20

 13. GRAĐEVINSKI FAKULTET  

178

 Građevinarstvo  

 

 Konstruktivni  

50

 Hidrotehnički  

30

 Saobraćajni  

30

 Menadžment i tehnologija građenja  

8

 Geotehnika  

10

 Menadžment u građevinarstvu  

50

 14. MAŠINSKI FAKULTET  

50

 Mašinstvo  

30

 Drumski saobraćaj  

20

 15. MEDICINSKI FAKULTET  

70

 Primijenjena fizioterapija  

40

 Zdravstvena njega  

30

 16. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET  

105

 Metalurgija  

20

 Hemijska tehnologija  

40

 Zaštita životne sredine  

45

 17. MUZIČKA AKADEMIJA  

24

 Opšta muzička pedagogija  

5

 Klavir  

5

 Gitara  

2

 Gudački instrumenti  

5

 Duvački instrumenti  

5

 Harmonika  

2

 18. PRAVNI FAKULTET  

220

 Pravne nauke- Međunarodno-pravni  

40

 Pravne nauke- Pravosudni  

40

 Pravne nauke- Istorijsko-pravni  

40

 Pravne nauke-Ustavno-pravno-politički

40

 Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta  

60

 19. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET  

215

 Matematika  

30

 Matematika i računarske nauke  

30

 Računarske nauke  

30

 Fizika  

30

 Biologija - ekologija  

20

 Zaštita životne sredine  

15

 Eksperimentalna biologija i biotehnologija   

15

 Nastava biologije  

15

 Računarstvo i informacione tehnologije  

30

UKUPNO

 

2299

 

 

Radi implementacije principa afirmativne akcije ukupan broj mjesta za svaki studijski program povećava se za 1 %.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, u skladu sa zakonom.

Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom ostvarenom na osnovnim studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati  sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjenosti uslova.

Prijave na konkurs se predaju studentskim službama organizacionih jedinica 28. i 29. septembra 2020. godine.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom

znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 05. oktobrom 2020. godine.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

Pravila su objavljena na internet stranici Univerziteta  Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Specijalističke studije se organizuju isključivo kao samofinansirajuće.

Visina naknade za studiranje na specijalističkim studiajma je utvrđena odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-213/2  od 17.09.2020. godine.

Broj posjeta : 283