Biotehnički fakultet

Konačne rang liste - III upisni rok
Konačne rang liste - III upisni rok

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa na studijske programe Biotehničkog fakulteta, vršiće se 06., 07. i 08.09.2021. godine, od 10.00h do 13.00h.

Kandidati treba da dostave slijedeću dokumentaciju:

  1. Originalna svjedočanstva za I, II, III i IV razred završene srednje škole;
  2. Originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; 
  3. Kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom; 
  4. Indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;
  5. Dvije identične fotografije (format za indeks);
  6. Popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari-ŠV obrazac).

Kandidati koji su primljeni na studjiski program Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, dokumentaciju za upis predaju u Bijelom Polju u zgradi Centra za kontinentalno voćarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ulica Milorada Šćepanovića bb, kod referenta za studentska pitanja.

Za studijske programe Biljna proizvodnja, Animalna proizvodnja i Mediteransko voćarstvo dokumentacija se predaje na studentskoj službi u zgradi fakulteta u Podgorici.

Ukoliko kandidat, koji je stekao pravo upisa na fakultet, ne obavi upis u naznačenom vremenskom periodu, smatraće se da je odustao od upisa.

Dokumenti

Broj posjeta : 422