Biotehnički fakultet, 26.12.2019

Termini za odbranu polaznih istraživanja za doktorandeX

 

Termini za odbranu polaznih istraživanja

za doktorande mr Anu Velimirović, mr Olgu Jokanović i mr Balšu Bajagića

Odbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Ane Velimirović pod nazivom „Karakterizacija crnogorskih autohtonih populacija tetraploidne pšenice (T. durum i T. turgidum) molekularnim i morfološkim markerima“ održaće se u srijedu, 15. januara 2020. godine  u 10:00 časova u sali br. 3. Komisiju za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata čine:

 1. dr Zoran Jovović, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: ratarstvo – biljni genetički resursi)
 2. Akademik prof. dr Novo Pržulj, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (naučna oblast: genetika i oplemenjivanje biljaka)
 3. dr Nataša Mirecki, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: povrtarstvo – organska proizvodnja).

Odbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Olge Jokanović pod nazivom ‘’KARAKTERIZACIJA I BIOHEMIJSKE PROMJENE TOKOM ZRENJA POLUTVRDIH SIREVA U CRNOJ GORI“ održaće se u srijedu, 15. januara 2020. godine  u 11:00 časova u sali br. 3. Komisiju za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata čine:

 1. dr Božidarka Marković, vanredni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: stočarstvo)
 2. dr Slavko Mirecki, redovni profesor, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: stočarstvo - mljekarstvo)
 3. dr Milan Marković, vanredni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: stočarstvo) – član.

Odbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Balše Bajagića pod nazivom „Ispitivanje uticaja aplikacije fungicida na suzbijanje patogena vinove loze“ održaće se u srijedu, 15. januara 2020. godine  u 12:00 časova u sali br. 3. Komisiju za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata čine:

 1. Dr Nedeljko Latinović, vanredni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: Zaštita bilja: fitofarmacija)
 2. Dr Aleksandar Sedlar, vanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Crne Gore (naučna oblast: Mehanizacija u poljoprivredi)
 3. Dr Jelena Latinović, vanredni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: Zaštita bilja: fitopatologija)
 4. Dr Ana Topalović, docent Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: Agrohemija)
 5. Dr Mirko Knežević, docent Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: Melioracije).

 

U Podgorici 26.12.2019.godine                                                   Predsjednik Komisije za doktorske studije

                                                                                                              Prof. dr Zoran Jovović

Broj posjeta : 243