Biotehnički fakultet, 05.10.2020

KONKURS ZA UPIS KANDIDATA NA AKADEMSKE POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINIX

Univerzitet Crne Gore

Biotehnički fakultet

Raspisuje konkurs

Za upis kandidata na akademske postdiplomske magistarske studije u studijskoj 2020/2021. godini

Konkurs se raspisuje za sljedeće studijske programe:

Studijski program Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo   10 studenta

Studijski program Ratarstvo i povrtarstvo                             4 studenta

Studijski program Stočarstvo                                                       4 studenta

Studijski program Zaštita bilja                                                     4 studenta

Na Konkursu se mogu javiti kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva specijaliste iz odgovarajuće oblasti nauka za koju se vrši upis ili dipl.ing. poljoprivrede odgovarajućeg smjera (obima 240 ECTS) .

Uz prijavu kandidat podnosi:

  • -diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom akademskom nazivu; u slučaju da je diploma stečena u inostranstvu neophodno je dostaviti nostrifikovanu diplomu ili potvrdu da je nostrifikacija započeta;
  • -uvjerenje o položenim ispitima i prosjekom ocjena ostvarenim na studijama ukoliko diploma nema dodatak o položenim ispitima;
  • -fotokopiju lične karte sa hologramom.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (www.ucg.ac.me). 

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 020 268 433.

Prijava na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se 06. i 07. oktobra 2020. godine Studentskoj službi Biotehničkog fakulteta.

Rang lista će se objaviti 08. oktobra 2020. godine.

Upis kandidata izvršiće se 9. i 10. oktobra 2020. godine.

Studije su samofinansirajuće traju jednu studijsku godinu (dva semestra). Visina školarine utvrdjena je odlukom Upravnog odbora UCG u iznosi 900 € po semestru. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Broj posjeta : 633