Biotehnički fakultet, 02.11.2020

Konkurs za treći upisni rok za specijalističke studijeREKTOR UNIVERZITETA CRNE GORE, PO OVLAŠĆENJU UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA CRNE GORE 

raspisuje

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2020/21.GODINU

(III upisni rok)

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE / STUDIJSKOG PROGRAMA  

 BROJ STUDENATA

 

 BIOTEHNIČKI FAKULTET 

90

 Voćarstvo i vinogradarstvo  

13

 Ratarstvo i povrtarstvo  

15

 Zaštita bilja  

13

 Stočarstvo  

12

 Rasadničarstvo  

19

 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje  

18

Radi implementacije principa afirmativne akcije ukupan broj mjesta za svaki studijski program povećava se za 1 %.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, u skladu sa zakonom.

Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom ostvarenom na osnovnim studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjenosti uslova.

Prijave na konkurs se predaju studentskim službama organizacionih jedinica 03. novembra 2020. Godine, do 16.00 sati.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom

znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 04. novembrom 2020. Godine, do 16.00.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

Pravila su objavljena na internet stranici Univerziteta  Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Specijalističke studije se organizuju isključivo kao samofinansirajuće.

Visina naknade za studiranje na specijalističkim studijama je utvrđena odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, br. 02-213/2  od 17.09.2020. godine.

Broj posjeta : 99