Pomorski fakultet Kotor, 16.10.2020

Konkurs za II upisni rok za budžetske master studijeX

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore raspisao je danas konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih i primijenjenih studija univerziteta crne gore, obima 120 ects kredita za studijsku 2020/21. koje se finansiraju iz budžeta Crne Gore. U II roku, preostalo je za upis 1.237 mjesta.

Slobodnih mjesta ima na sljedećim organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore: Biotehnički (36), Ekonomski (40), Elektrotehnički fakultet (242), Fakultet dramskih umjetnosti (12), Fakultet političkih nauka (69), Fakultet za sport i fizičko vaspitanje (15), Fakultet za turizam i hotelijestvo (114), Filološki fakultet (196), Filozofski fakultet (89),  Građevinski fakultet (100), Mašinski fakultet (139), Metalurško-tehnološki fakultet (65), Muzička akademija (22), Pomorski fakultet Kotor (49), Pravni fakultet (17), Prirodno-matematički fakultet (33).

Prijave na konkurs se podnose studentskim službama organizacionih jedinica  19. oktobra 2020. godine od 11 do 15h.

Polaganje prijemnog ispita će biti organizovano u srijedu, 21. oktobra 2020. godine sa početkom u 10:30h u Računarskom centru Fakulteta.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa  26. oktobrom 2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Detaljnije informacije date su u tekstu konkursa, u nastavku. 

 

 

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE

 

raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH I PRIMIJENJENIH STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE, OBIMA 120 ECTS KREDITA ZA STUDIJSKU 2020/21. koje se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

(II upisni rok)

ORGANIZACIONA JEDINICA / STUDIJSKI PROGRAM

 BROJ

STUDENATA

BIOTEHNIČKI FAKULTET

                                 36

Voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo

5

Ratarstvo i povrtarstvo

9

Zaštita bilja

2

Tehnologija u animalnoj proizvodnji

9

Agrobiznis i ruralni razvoj

10

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje

1

EKONOMSKI FAKULTET

                                  40

Ekonomija

16

Poslovna ekonomija

9

Menadžment

15

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

242

Elektronika

41

Telekomunikacije

47

Računari

49

Automatika i industrijska elektrotehnika

42

Elektroenergetski sistemi

35

Primijenjeno računarstvo

28

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

12

Gluma

2

Režija

2

Dramaturgija

8

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

69

Međunarodni odnosi

18

Socijalna politika i socijalni rad

17

Novinarstvo

12

Komparativna politika

22

FAKULTET  ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

15

Fizička kultura i zdravi stilovi života

14

Sport, fitnes i turizam

1

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

114

Turizam

68

Međunarodno hotelijerstvo

46

FILOLOŠKI FAKULTET

196

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

 37

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

 43

Engleski jezik i književnost

 31

Engleski jezik-prevodilaštvo

15

Italijanski jezik i književnost

16

Ruski jezik i književnost

28

Francuski jezik i književnost

26

FILOZOFSKI FAKULTET

89

Filozofija

18

Sociologija

22

Istorija

9

Predškolsko vaspitanje

13

Pedagogija

7

Inkluzivno obrazovanje

9

Geografija

11

GRAĐEVINSKI FAKULTET

100

Građevinarstvo-konstrukcije

34

Građevinarstvo-infrastrukture

46

Menadžment u građevinarstvu

20

MAŠINSKI FAKULTET

139

Mašinstvo

31

Drumski saobraćaj

23

Kvalitet i standardizacija

20

Mehatronika

36

Energetska efikasnost

29

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

65

Metalurgija i materijali

20

Hemijska tehnologija

23

Zaštita životne sredine

22

MUZIČKA AKADEMIJA

22

Izvođačke umjetnosti

18

Opšta muzička pedagogija

4

POMORSKI FAKULTET

49

Menadžment u pomorstvu i logistika

34

Pomorske nauke

15

PRAVNI FAKULTET

17

Međunarodno pravo

17

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

33

Matematika

5

Matematika i računarske nauke

7

Računarske nauke

9

Fizika

6

Biologija

6

UKUPNO

1.238

 

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

 

Pravo prijave na konkurs za upis na master akademske i primijenjene studije obima 120 ECTS kredita ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

 

Upis na master akademske i primijenjene studije se vrši na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita i prijemnom ispitu, nakon sprovedenog postupka rangiranja, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju(«Službeni list Crne Gore», br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 03/19, 17/19, 47/19 i 72/19 i 74/20), Statutom Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 337/15-posebno izdanje i 447/18) i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 494/20 ).

 

Za upis na master studijske programe kandidati su dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe master studija koji su oglašeni ovim konkursom, a koji je kao dodatni uslov za upis utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore.

 

Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica.

 

Informacije o načinu polaganja, strukturi i sadržini prijemnog ispita objavljene  su na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih  jedinica.

 

Prijave na Konkurs se podnose studentskim službama organizacionih jedinica dana  19. oktobra 2020. godine. Uz prijavu kandidat  dostavlja sljedeću dokumentaciju:

  • originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama;
  • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio osnovne studije na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

 

Polaganje prijemnog ispita će se organizovati  20. i 21. oktobra 2020. godine, a raspored polaganja biće istaknut na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica.

 

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa  26. oktobrom 2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

 

Uslovi, kriterijumi i postupak upisa u prvu godinu master akademskih i primijenjenih studija u obimu 120 ECTS, za sve studijske programe koji se realizuju na Univerzitetu Crne Gore  bliže su uređeni  Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 494/20 ).

 

Pravilnik je objavljen i na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

 

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je potpiše izjavu da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

 

Broj posjeta : 122