Biotehnički fakultet

Kolokvijum
Planirano je da  se kolokvijum održi u petak 04. 12. 2020. 

Studenti koji namjeravaju  da polažu kolokvijum treba da se prijave 

predmetnom asistentu kako bi bili rasporedjeni u grupe i obaviješteni 

o satnici. 

 

Broj posjeta : 142