MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše osnovne kategorije i specifičnosti primjene marketinga u sektoru malih i srednjih preduzeća; Ukaže na osnovne sličnosti i razlike između marketinga u velikim i malim preduzećima, kao i da prepozna ključne odrednice „gerila marketinga“ (na primjeru konkretnog preduzeća); Objasni razvoj plana „gerila marketinga“ i ukaže na proces istraživanja tržišta u sektoru MSP; Govori o benčmarkingu kao modelu unapređenja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, vrstama i procesu na primjeru konkretnih preduzeća; Objasni instrumente marketinga (proizvod, cijenu, distribuciju i promociju) u malom biznisu (na primjeru konkretnog preduzeća); Ukaže na načine izbjegavanja grešaka u marketingu MSP; Analizira postupak izrade marketing plana i razvije model marketing plana na primjeru konkretnog preduzeća

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ĆIROVIĆ2x1
2P
MIRJANA KULJAK2x1
2P

Termn održavanja kolokvijuma

Ukupni rezultati nakon II septembarskog ispitnog roka

Termini polaganja ispita u septembarskom roku

Konačne ocjene

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Spisak tema za seminarski rad