POMORSKA METEOROLOGIJA I OKEANOGRAFIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta mogu analizirati meteorološke i oceanografske elemenata i fenomene značajne za sigurnost navigacije;vršiti observaciju i praćenje meteoroloških i oceanografskih elemenata i fenomena; upotrebljavati navigacijske publikacije u planiranju predstojećeg putovanja; predvidjeti vremenske i oceanografske prilike na bazi vremenske prognoze uključujućišire kao i lokalno područje;analizirati uticaj vremenske prognoze na plan putovanja, odabir najpovoljnijeg puta sa aspekta sigurnosti plovidbe i ekonomskih rezultata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RINO BOŠNJAK2x1
78B+4P
2x4
78B+4P

Nova objava - 16.04.2020 02:09

Raspored predavanja

Nastava iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Nautici i pomorskom saobracaju

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Nautici i pomorskom saobracaju

Kolokvijum I iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Nautici i pomorskom saobracaju