OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE II


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog premeta studenti će biti sposobni da: - Definišu i koriste sve zakone jednosmjernih, elektrostatičkih i magnetnih kola; - Definišu i koriste zakonitosti rada p-n spojeva i dioda, kao i elektronskih sklopova baziranih na diodama; - Analiziraju i proračunavaju složena elektrostatička i magnetna kola, električna kola jednosmjernih struja i diodne elektronske sklopove; - Planiraju i izvode mjerenja na električnim kolima jednosmjerne struje kao i diodnim sklopovima; - Ovladaju svim bitnim bezbjednosnim mjerama pri radu sa jednosmjernom električnom strujom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ1x3
30B
ĐORĐE NEDELJKOV1x3
28B+7S+2P
TATIJANA DLABAČ2x1
58B+7S+2P
1x2
58B+7S+2P
1x6
58B+7S+2P

PE OBEE2 Materijali za predavanja i vježbe7.03.2020 00:43

Prvi kolokvijum iz OBEE1 za PE

Nastavni materijali

KONSULTACIJE