Monetarna statistika


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Izmjeri (kvantifikuje) vrijednost osnovnih indikatora monetarne i finansijske statistike; 2. Analizira bazične međuzavisnosti na nivou finansijskih tržišta (tržište novca i tržište kapitala); 3. Objasni odnose promjena monetarno-finansijskih varijabli i ostalih makroekonomskih indikatora.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Baćović Maja2x1
1B+6S+3P