Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student/kinja položi ovaj ispit,biće u mogućnosti da: 1. Vokalno interpretira melodiju na durskoj ili molskoj tonalnoj osnovi, sa mutacijom i alteracijama, i dijatonskom modulacijom u tonalitete druge kvintne srodnosti, koristeći funkcionalni način muzičkog mišljenja, kao i melodije na tonalnoj osnovi folklornih ljestvica. 2. Vokalno interpretira melodiju na atonalnoj osnovi, u kojoj pored problematike savladane u prethodnom semestru, preovladavaju velike i male sekste, kao i akordi: durski i molski sekstakord i durski i molski kvartsekstakord, a koristeći intervalski način muzičkog mišljenja. 3. Izvodi parlatom i kucanjem ritmičke linije u dvodjelnim, trodjelnim i četvorodjelnim taktovima, sa karakterističnim »nepravilnim« figurama: duolama i kvartolama u trodjelnoj mjeri, kao i triolama u dvodjelnoj i četvorodjelnoj mjeri. 4. Zapiše melodiju na durskoj ili molskoj tonalnoj osnovi, u kojoj se javljaju alterovani tonovi i mutacija, kao i melodiju u kojoj se javlja dijatonska modulacija 5. Zapiše dvoglasni stav u kome preovladava jednostavna polifonija, sa mutacijom, u durskom ili molskom tonalitetu. 6. Slušno opaža, prepoznaje i zapiše niz akorada u određenim harmonskim odnosima, uz upotrebu alterovanih akorada dijatonskog tipa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VEDRANA MARKOVIĆ