Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno položenog ispita student će biti u mogućnosti da: Prepoznaje i definise osnovne ciljeve u savladavanju violinskog repertoara. Prepoznaje razliku izmedju solo i kamernog repertoara. Usavršava tehniku sviranja violine sa programom koji je predviđen u okviru studijskog programa. Raspolaže saznanjima o violinskim djelima nastalim u XVII vijeku- period baroka. Uspostavlja komunikaciju sa klavirskim saradnikom u izvođenju djela solo i kamerne literature. Uspostavlja korelaciju lijeve i desne ruke tokom savladavanja bazičnih etida predviđenih planom i programom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija