TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše modele realnih električnih kola i njihove komponente. 2. Primjeni Laplasovu i Furijeovu transformaciju za analizu električnih kola. 3. Određuje funkciju prenosa električnog kola. 4. Analizira električno kolo pomoću teorije grafova, 5. Analizira električno kolo u vremenskom i frekvencijskom domenu 6. Analizira mreže sa dva para krajeva i trofazna kola. 7. Analizira mreže sa raspodijeljenim parametrima i prenos signala u njima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x5
36B+10S
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ1x5
36B+10S
SLAVICA TOMOVIĆ2x1
36B+10S+48P
BUDIMIR LUTOVAC3x1
36B+10S+48P