Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne kinematičke pojmove i veličine kao što su: položaj, brzina, ubrzanje, putanja tačke, poluprečnik krivine putanje, tangencijalno i normalno ubrzanje; 2. Definise i medju sobom razlikuje osnovne oblike kretanja krutog tijela: translatorno kretanje, obrtanje oko nepomične ose i ravno kretanje; 3. Sračuna brzine tačaka i ugaone brzine tijela pri translatornom kretanu, obrtanju i ravnom kretanju; 4. Definiše osnovne statičke veličine i pojmove: sila, momemt sile, aksijalni moment inercije i uslove mirovanja tijela; 5. Iskaže Njutnove zakone, da definiše inercijalno opterećenje i da iskaže Dalamberov princip; 6. Primijeni Njutnove zakone i Dalamberov princip u cilju rješavanja konkretnih zadataka dinamike tačke i tijela; 7. Definiše dinamičke veličine: rad, snaga, kinetička energija i potencijalna , količna kretanja, moment količine kretanja, odgovarajué teoreme o promjeni količine i momenta količine kretanja, o promjeni kinetičke energije i izvrši njihovu primjenu na konkretnim problemima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE GRUJIČIĆ1x2
100B+9P
OLIVERA JOVANOVIĆ2x1
100B+28P

Opsti zakoni mehaničkog sistema. Prirastaj kinetičke energije

diferencijalne jednačine kretanja sistema

Kineticka energija materijalne tacke

Osnovne teoreme dinamike tacke

dinamika tacke, VIII nedjelja

Septembarski rok 2017

Tehnicka mehanika, konacno

Tehnicka mehanika, jun 2017

Energrtika, rezultati

Materijali II kolokvijum