MEHANIKA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne kinematičke pojmove i veličine kao što su: položaj, brzina, ubrzanje, putanja tačke, poluprečnik krivine putanje, tangencijalno i normalno ubrzanje; 2. Definise i medju sobom razlikuje osnovne oblike kretanja krutog tijela: translatorno kretanje, obrtanje oko nepomične ose i ravno kretanje; 3. Sračuna brzine tačaka i ugaone brzine tijela pri translatornom kretanu, obrtanju i ravnom kretanju; 4. Definiše osnovne statičke veličine i pojmove: sila, momemt sile, aksijalni moment inercije i uslove mirovanja tijela; 5. Iskaže Njutnove zakone, da definiše inercijalno opterećenje i da iskaže Dalamberov princip; 6. Primijeni Njutnove zakone i Dalamberov princip u cilju rješavanja konkretnih zadataka dinamike tačke i tijela; 7. Definiše dinamičke veličine: rad, snaga, kinetička energija i potencijalna , količna kretanja, moment količine kretanja, odgovarajué teoreme o promjeni količine i momenta količine kretanja, o promjeni kinetičke energije i izvrši njihovu primjenu na konkretnim problemima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE GRUJIČIĆ1x2
100B+9P
OLIVERA JOVANOVIĆ2x1
100B+28P