SIGNALI I SISTEMI


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam linearnog vremenski-invarijantnog sistema. 2. Objasni impulsni odziv sistema, kao i vezu između ulaza i izlaza analognih i diskretnih sistema preko impulsnog odziva. 3. Definiše Fourier-ovu transformaciju analognih i diskretnih sistema i tumači osnovne osobine ovih transformacija. 4. Razume odnos Laplace-ove i Fourier-ove transformacije analognih signala, kao i odnos Z transformacije, Fourier-ove transformacije diskretnih signala i diskretne Fourier-ove transforimacije. 5. Objasni teoremu o odabiranju i primjeni je na konkretnom signalu. 6. Koriste programski paket MATLAB u svrhu osnovnih operacija kompjuterske obrade signala, tj. predstavljanja signala u vremenskom i frekvencijskom domenu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN JOVANOVIĆ1x3
32B+22S
STEFAN VUJOVIĆ1x3
32B+22S
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
32B+22S+59P
LJUBIŠA STANKOVIĆ1.5x1
32B+22S+59P
MILOŠ DAKOVIĆ.5x1
32B+22S+59P