Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam linearnog vremenski-invarijantnog sistema. 2. Objasni impulsni odziv sistema, kao i vezu između ulaza i izlaza analognih i diskretnih sistema preko impulsnog odziva. 3. Definiše Fourier-ovu transformaciju analognih i diskretnih sistema i tumači osnovne osobine ovih transformacija. 4. Razume odnos Laplace-ove i Fourier-ove transformacije analognih signala, kao i odnos Z transformacije, Fourier-ove transformacije diskretnih signala i diskretne Fourier-ove transforimacije. 5. Objasni teoremu o odabiranju i primjeni je na konkretnom signalu. 6. Koriste programski paket MATLAB u svrhu osnovnih operacija kompjuterske obrade signala, tj. predstavljanja signala u vremenskom i frekvencijskom domenu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN VUJOVIĆ1x1
19B+6S+21P
ISIDORA STANKOVIĆ1x1
19B+7S+20P
MILAN JOVANOVIĆ1x2
38B+13S
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
38B+13S+41P
LJUBIŠA STANKOVIĆ1.5x1
36B+13S+42P
MILOŠ DAKOVIĆ.5x1
38B+13S+41P

Četvrte laboratorijske vježbe

Rezultati prvog kolokvijuma

Treće laboratorijske vježbe

Druge laboratorijske vježbe

Prve laboratorijske vježbe

Termin prvog kolokvijuma

Peti domaći zadatak

Četvrti domaći zadatak

Treći domaći zadatak

Postavka drugog domaćeg zadatka

Jedanaesti termin računskih vježbi