Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom i položenom predmetu student će moći da: 1. Poznaje istorijski razvoj elektroenergetskih kablova i savremene trendove u njihovoj proizvodnji; 2. Identifikuje i razumije prednosti i nedostatke elektroenergetskuh kablova u odnosu na nadzemne elektroenergetske vodove i sve retevantne tehničko- ekonomske parametre za njihovu primjenu u distributivnim i prenosnim mrežama; 3. Klasifikuje i upoređuje elektroenergetske kablove po svim relevantni m energetskim, funkcionalnim, strukturnim i konstrukcionim kriterijumima; 4. Poznaje i identifikuje konstrukcione elemente elektroenergetskih kablova i njihove specifičnosti sa aspekta naponskog nivoa i uslova polaganja; 5. Proračunava parametre elektroenergetskih kablova i vrši njihova mjerenja u laboratorijskim i eksploatacionim uslovima. 6. Proračunava strujno opterećenje kablova različitih konstrukcionih karakteristika u različitim eksploatacionim uslovima i vrši njihov izbor i provjeru po relevantnim tehničko-ekonomskim kriterijumima ; 7. Definiše i primjeni metode ispitivanja elektroenergetskih kablova i metode pronalaženja kvara na kablovima u laboratorijskim i eksploatacionim uslovima; 8. Primjenjuje stečena znanja u rješavanju problema primjene i eksploatacije elektroenergetskih kablova u prenosnim i distributivnim mrežama realnih elektroenergetskih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADAN DURKOVIĆ1x1
9S+1P
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ3x1
9S+1P

Korona ispitni rok

Drugi termin u septembarskom roku je 19.09.2022. u 8.15h sala 018

Rezultati nakon predaje seminarskih radova

Prvi termin u septembarskom roku je 08.09.2022. u 8.15h sala 018

Termini u septembarskom roku su 08.09. i 19.09.2022.

Predlog ocjena - neophodno je dostaviti eventualne primjedbe do 09.07.2022 u 12h

Predavanja ce se 08.03.2022. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 17.00h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu, kao i materijal

Rezultati nakon odbrane seminarskih radova