Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom i položenom predmetu student će moći da: 1. Poznaje istorijski razvoj elektroenergetskih kablova i savremene trendove u njihovoj proizvodnji; 2. Identifikuje i razumije prednosti i nedostatke elektroenergetskuh kablova u odnosu na nadzemne elektroenergetske vodove i sve retevantne tehničko- ekonomske parametre za njihovu primjenu u distributivnim i prenosnim mrežama; 3. Klasifikuje i upoređuje elektroenergetske kablove po svim relevantni m energetskim, funkcionalnim, strukturnim i konstrukcionim kriterijumima; 4. Poznaje i identifikuje konstrukcione elemente elektroenergetskih kablova i njihove specifičnosti sa aspekta naponskog nivoa i uslova polaganja; 5. Proračunava parametre elektroenergetskih kablova i vrši njihova mjerenja u laboratorijskim i eksploatacionim uslovima. 6. Proračunava strujno opterećenje kablova različitih konstrukcionih karakteristika u različitim eksploatacionim uslovima i vrši njihov izbor i provjeru po relevantnim tehničko-ekonomskim kriterijumima ; 7. Definiše i primjeni metode ispitivanja elektroenergetskih kablova i metode pronalaženja kvara na kablovima u laboratorijskim i eksploatacionim uslovima; 8. Primjenjuje stečena znanja u rješavanju problema primjene i eksploatacije elektroenergetskih kablova u prenosnim i distributivnim mrežama realnih elektroenergetskih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Drugi termin u septembarskom roku je 06.09.2023. u 9.00h, sala 019

Polaganje kolokvijuma/ispita u septembarskom roku

Predlog ocjena je unijet u e-index - neophodno je dostaviti eventualne primjedbe do 07.07.2023 u 12h

Rezultati zavrsnog ispita

Termin zavrsnog ispita je ponedjeljak, 12.06.2023. u 12h, sala 308

NOVI termin popravnog kolokvijuma

Predavanja ce se 08.03.2022. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 17.00h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu, kao i materijal

Rezultati nakon odbrane seminarskih radova