PROJEKTOVANJE POMOĆU RAČUNARA U EES


Semestar: 1
ECTS: 3.5
Status: Obavezan
Fond: 1+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje osnovne komande u programima Matlab i Matlab Simulink. 2. Upotrebljava gotove modele elemenata elektroenergetskog sistema (izvora, vodova, transformatora) i koristi ih u simulacijama. 3. Objasni programe u Matlab-u za proračun stacionarnih i tranzijentnih rezima u elektroenergetskim sistemima. 4. Kreira jednostavnu bazu podataka u programu Access.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADAN DURKOVIĆ3x1
22S
LAZAR ŠĆEKIĆ3x1
22S
SAŠA MUJOVIĆ1x1
22S+1P

Konačni rezultati sa predlogom ocjena

Popravni završni ispit

Rezultati završnog ispita

Završni ispit

Materijal za pripremu završnog ispita

Bodovno stanje