MJERENJA U ELEKTRONICI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Poznaje princip rada, strukturu i karakteristike analognih elektronskih i digitalnih mjernih instrumenata i njihovu primjenu za mjerenje električnih veličina. Primijeni mjerne metode za mjerenje parametara električnih kola. Poznaje princip rada i strukturu analognog i digitalnog osciloskopa i njegovu primjenu u mjernom procesu.. Analizira moguće greške mjerenja i izračuna mjernu nesigurnost. Poznaje princip rada i primjenu elektronskih izvora napona. Primjenjuje računar u mjernom procesu (mjerni sistem povezan sa računarom).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x3
13B+22S
MILENA ERCEG2x1
13B+22S+20P
1x1
13B+22S+20P
1x3
13B+22S