ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Analizira funkcionisanje procesora projektovanog na bazi mikroprogramske kontrolne jedinice, 2. Detaljno opiše i analizira tehniku pipelineovanja upotrebljavanu u cilju poboljšanja performansi računara, 3. Detaljno opiše hijerarhijsku organizaciju memorije i eksloataciju virtuelne i keš memorije u cilju poboljšanja performansi računara, 4. Detaljno analizira funkcionisanje ulazno/izlaznih uredjaja i magistrala, kao i povezivanje i načine komunikacije ulazno/izlaznih uredjaja sa memorijom, procesorom i operativnim sistemom, 5. Definiše pojam paralelnog pocesiranja, 6. Analizira funkcionisanje SIMD i MIMD komjutera, 7. Detaljno analizira funkcionisanje MIMD računara povezanih magistralom i umreženih MIMD računara.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENA RADOVIĆ1x1
18B
VESELIN IVANOVIĆ3x1
18B