Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni koncepte računarskih mreža. 2. Opiše principe nivoa aplikacije. 3. Objasni karakteristike HTTP, FTP, SMTP i DNS protokola. 4. Opiše principe nivoa transporta. 5. Objasni karakteristike UDP i TCP protokola. 6. Opiše TCP kontrole protoka i zagušenja 7. Opiše principe nivoa mreže. 8. Objasni karakteristike IP protokola i protokola rutiranja. 9. Opiše principe nivoa linka. 10. Objasni karakteristike Ethernet i WiFi protokola.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
1S
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
1S

Termini održavanja završnog ispita

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

Termin održavanja kolokvijuma

Termini održavanja ispita u septembarsom roku

Rezultati polaganja završnog ispita i predlog ocjena

Termin odbrane seminarskih radova

Materijal za prvi termin predavanja

Pomoćni materijal za spremanje završnog ispita

Nivo mreže - predavanja i vježbe

Nivo linka - predavanja i vježbe

Materijal za pripremu lab. dijela završnog ispita

Materijal za 11. 12. i 13. termin predavanja