STRATEGIJE I STILOVI PISANE KOMUNIKACIJE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit, student/kinja bi trebalo da: - prepoznaje i objasni stilske i druge specifičnosti akademske i poslovne komunikacije na engleskom jeziku i analizira tuđe radove; - piše apstrakte i precizno i sofisticirano rezimira ideje o određenoj temi na osnovu zadatih tekstova; - zrelo pristupa zadacima pisanja u akademskom i poslovnom ambijentu uz adekvatno istraživanje, organizujući ideje na sistematičan, jasan i razložan način u duhu anglo-američkog stila pisanja i primjenjujući odgovarajući napredni jezik usklađen sa zadatkom; - primjenjuje i prilagođava vještinu izražavanja u akademskom i poslovnom diskursu na druge vrste formalnog pismenog i usmenog izražavanja i prevođenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ2x1
5B
OLIVERA KUSOVAC2x1
5B