INTEGRISANO UČENJE JEZIKA I SADRŽAJA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 5+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. odredi odgovarajući sadržaj za učenje nejezičkog sadržaja, 2. primijeni strategije učenja jezika na časovima nejezičkog predmeta, 3. primijeni strategije njegovanja kritičkog razmišljanja učenika o jeziku i nejezičkom predmetu, 4. koristi znanja i teorije iz oblasti učenja jezika, npr. učenja i usvajanja stranih jezika (SLA), kako bi predložio/la nastavne i obrazovne strategije, 5. povezuje nove sadržaje sa ličnim iskustvima učenika (npr. jezik, nejezički predmeti, lično iskustvo i kontekst izvan škole), 6. poveže pitanja svijesti o jeziku sa učenjem predmeta i kognicijom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MIJUŠKOVIĆ5x1
1S