METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U PRIM. LINGVISTICI


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 5++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1.razumije ključne pojmove i principe metodologije istraživanja u primijenjenoj lingvistici. 2. razlikuje i primijenjuje kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja u kontekstu primijenjene lingvistike. 3. samostalno postavlja istraživačka pitanja, defineše hipoteze i planira istraživačke projekte u skladu s metodološkim principima. 4. analizira lingvističke podatake, koristeći odgovarajuće statističke tehnike za kvantitativne podatke i interpretirajući kvalitativne rezultate. 5. da prepozna i riješi etičke dileme i sprovodi istraživanja s integritetom i profesionalnošću.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MIJUŠKOVIĆ5x1
3S