STAROSLOVENSKI JEZIK 2-MORFOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Након што студент положи овај испит, биће у могућности да: 1. Чита, грамтички анализира, преводи старословенске споменике. 2. Анализира и препознаје морфолошке особине именских (именица, замјеница, приђева, бројева) и глаголских ријечи старословенског језика. 3. Пореди морфолошке системе старословенског и српског језика. 4. Познаје основе принципе творбе ријечи и морфосинтаксе у стсл. језику, те основне лексичке карактеристике стсл. језика. 5. Посматра језик у историјском оквиру, пореди словенску и српску писменост са старом писменошћу других језичких грана и народа, те стиче ширу културолошку слику.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA GAZDIĆ2x1
19B+11P
JELICA STOJANOVIĆ2x1
19B+11P