Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - usavrši vještine govora, slušanja, čitanja i pisanja engleskog jezika - nivo B2.1 - primjenjuje gramatičke strukture engleskog jezika- nivo B2.1 - aktivno koristi engleski jezik na nivou B2.1 u usmenoj i pisanoj komunikaciji - primjenjuje prošireni vokabular engleskog jezika

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA CEROVIĆ

Engleski 1, SP Srpski i SP Crnogorski