RUSKI JEZIK II-MORFOLOGIJA 1


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student/kinja bi trebalo da: 1. Poznaje osnovne gramatičke kategorije i sistem vrsta riječi u ruskom jeziku 2. Analizira imenice i odredi njene deklinacione tipove i gramatičke kategorije u tekstu 3. Odredi sintaksičke funkcije imenica u ruskom jeziku 4. Izvrši morfemsku i tvorbenu analizu imenica u tekstu 5. Samostalno koristi odgovarajuće udžbenike i naučnu literaturu, bibliografske izvore i savremene internet resurse

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA PAUNOVIĆ2x1
22B+4P
ANA PEJANOVIĆ2x1
22B+4P