RUSKI JEZIK II-MORFOLOGIJA 1


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student/kinja bi trebalo da: 1. Poznaje osnovne gramatičke kategorije i sistem vrsta riječi u ruskom jeziku 2. Analizira imenice i odredi njene deklinacione tipove i gramatičke kategorije u tekstu 3. Odredi sintaksičke funkcije imenica u ruskom jeziku 4. Izvrši morfemsku i tvorbenu analizu imenica u tekstu 5. Samostalno koristi odgovarajuće udžbenike i naučnu literaturu, bibliografske izvore i savremene internet resurse

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA BABOVIĆ2x1
21B+1P
ANA PEJANOVIĆ2x2
21B+2P

Poziv za predavanje

Vjezbe preko Zoom aplikacije

Online nastava - termin

Online nastava - Materijal (predavanja)

Online nastava - Materijal (vježbe)

Online nastava - Materijal (predavanja)