ENGLESKA KNJIŽEVNOST 20. VIJEKA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni društvenu ulogu književnosti u XX Vijeku u Velikoj Britaniji, 2. opiše osnovne karakteristike glavnih književnih pravaca i da ih prepozna u individulanim djelima, tj. da potkrijepi adekvatnim primjerom iz književnog opusa XIX vijeka 3. pročita odlomak književnog djela iz XX vijeka na engleskom jeziku i prevede, 4. objasni osnovne estetske karakteristike nekog djela XIX vijeka, 5. uoči ključne pojmove u književnom tekstu XX vijeka, 6. primjeni prethodna znanja u tumačenju estetskih karakteristika djela i epohe XIX vijeka, 7. dovodi u vezu djela različitih autora i različitih perioda, 8. vrši poređenja i analize književnih djela XX vijeka po zadatom modelu, povezujući ih sa glavnim tendencijama iz književne, ideološke i religijske sfere u XX vijeku, 9. dovede u vezu kulturološke i građanske vrijednosti sa pitanjima na zadatu temu, 10. vješto izražava na maternjem i engleskom jeziku o temi iz književnosti XIX vijeka, 11. razlikuje relevantne od nerelevantnih sekundarnih izvora literature, 12. na osnovu teorijskih saznanja, objedini bitne elemente teksta iz XX vijeka u smislenu cjelinu, 13. jasno razvija analizu diskursa književnog djela, definišući mehanizme strukturiranja književnog djela XX vijeka, 14. planira svoje učenje i tumači književno djelo XX vijeka na cjelovit i smislen način 15. proizvede odnos empatije između sopstvenog doživljaja djela i diskursa svakodnevnog života, 16. u svakodnevnoj komunikaciji i diskusiji, argumentuje pozivajući se na primjere iz lektire, 17. osmisli i napiše originalan domaći zadatak, seminarski rad, sastav na temu iz XX vijeka, 18. procijeni vrijednost književnog teksta iz XX vijeka na osnovu njegovih formalnih i estetskih kvaliteta i objasni zašto tako misli, 19. vrednuje generički pristup književnom djelu u XX vijeku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KRIVOKAPIĆ

Silabus