Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi: Nakon što položi ovaj ispit, student/kinja bi trebalo da: 1. Primijeni stečena jezička znanja u funkciji ostvarenja ciljeva i zadataka postavljenih planom i programom predmeta Ruski jezik 5; 2. Razvija čitalačka interesovanja i podiže na viši nivo jezičke vještine i navike (slušanje, čitanje, pisanje i govorenje); 3. Primijeni postupke koji podstiču aktivizaciju i razvijaju jezičku kompetenciju i kreativnost u domenu izučavanja ruskog jezika kao stranog; 4. Samostalno pismeno i usmeno izlaže na određenu temu iz domena ruskog jezika kao stranog; 5. Tumači i obrađuje ruske književne tekstove i daje adekvatna leksička pojašnjenja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MUJOVIĆ2x1
3B+8S+1P
MARINA KOPRIVICA2x1
3B+8S+1P