Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Pokaže visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz opšteg njemačkog jezika na nivou B1.2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; 2. Koristi jezičku normu standardnog jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji na nivou B1.2; 3. Primjenjuje gramatička znanja i tehnike i vještine pisanog i usmenog prevođenja i prevodi tekstove sa njemačkog i na njemački iz oblasti opšteg njemačkog jezika na nivou B1.2; 4. Detaljno i sveobuhvatno analizira pisani ili izgovoreni tekst i prepoznaje ključne ideje i implicitno značenje na nivou B1.2 opšteg njemačkog jezika; 5. Diskutuje na teme iz oblasti opšteg njemačkog jezika na nivou B1.2.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SABINA OSMANOVIĆ2x1
3B+3S+11P
SEMRA HUSOVIĆ2x1
3B+3S+11P