Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi: Nakon što položi ovaj ispit, student/kinja bi trebalo da: 1. Razumije svakodnevnu komunikaciju i obavlja jednostavniju konverzaciju na ruskom jeziku; 2. Vlada sa sve četiri vještine ruskog jezika (slušanje, govor, čitanje i pisanje na nivou A1 - A2); 3. Da upotrijebi stečena znanja za pisanje jednostavnih i kratkih tekstova na teme koje su obrađivane tokom nastave; 4. Vlada vještinom lingvoprevodilačke analize teksta sa ruskog jezika i na ruski jezik: 5. Samostalno adekvatno koristi udžbeničku i naučnu literaturu, bibliografske izvore i savremene internet resurse na ruskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MUJOVIĆ2x1
17B+3P
MARINA KOPRIVICA2x1
17B+3P