Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 0+6+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije suštinu i uoči specifične – i eksplicitno i implicitno navedene - informacije u izlaganju, razgovoru, vijestima i sl. na standardnom i nestandardnom engleskom jeziku o opštimi sa strukom povezanim temama širokog dijapazona, te precizno prepozna stavove, raspoloženje govornika i okolnosti interakcije. 2. Učestvuje u razgovoru/debati/prezentaciji na engleskom jeziku- uz izgovor i intonaciju blisku izvornom govorniku - korišćenjem odgovarajućeg registra, leksike i gramatike. 3. Razumije suštinu, ton i jezički registar složenog pisanog teksta o opštim i sa strukom povezanim (morfo-sintaksičkim, fonetsko-fonološkim, semantičkim i metodičkim) temama širokog opsega i u njemu uoči specifične – i eksplicitno i implicitno navedene – činjenice. 4. Objasni/prevede semantička polja gramatičkog korpusa širokog opsega. 5. Rješava probleme leksičkeprirode koji obuhvataju analizu upotrebe individualnih riječi, odgovarajućih kolokacija, fraza i idioma pri prevođenju sa engleskog i na engleski jezik književnih i neknjiževnih tekstova. 6. Pravilno napiše i strukturiše disertaciju/ tezu/ članak, pritom koristeći odgovarajući akademski jezički stil. Pravilno strukturiše tekst esejana opšte i akademske teme jasno povezujući ideje i koristeći odgovarajući: o registar, o jezičke/gramatičke strukture, o vokabular, o pravilnu interpunkciju i o pravopis. 7. Identifikuje i/ili objasni/prevede gramatičke pojedinosti u specifičnim i opštim kontekstima iz oblasti promjenljivih i nepromjenljivih vrsta riječi, kongruencije (subjekat-glagol) i finitnih i nefinitnih imenskih, odnosnih i priloških klauza.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA BABIĆ
PETAR BOŽOVIĆ
MARIJANA CEROVIĆ

Pismene i usmene vježbe: Izmjena termina popravnog ispita

Pismene i usmene vježbe: ukupni rezultati (popravni junski rok)

Pismene i usmene vježbe: ukupni rezultati

Pismene i usmene vjezbe: rezultati provjera znanja u toku semestra i prijava za polaganje ispita u junskom roku

Engleski jezik II - Obrada teksta, XV sedmica - 17.05.2020 13:41

Pismene vježbe: popravni kolokvijum