Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - usavrši vještine govora, slušanja, čitanja i pisanja engleskog jezika - nivo B2.1 -primjenjuje gramatičke strukture engleskog jezika - nivo B2.1 -aktivno koristi engleski jezik na nivou B2.1 u usmenoj i pisanoj komunikaciji -primjenjuje prošireni vokabular engleskog jezika

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA BABIĆ
SAŠA SIMOVIĆ

ENGLESKI JEZIK I -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK I -POPRAVNI KOLOKVIJUM

ENGLESKI JEZIK I -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK I -KOLOKVIJUM

ENGLESKI JEZIK I -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK I -PREDAVANJE