FRANCUSKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Razumije istoriju i način formiranja većine francuski „ružnih riječi“. 2. Precizno razlikuje nivoe i registre francuskog jezika te primjenjuje bogat vokabular svakodnevnog komunikativnog jezika. 3. Razumije pismene i usmene komunikacije francuskih medija i svakodnevnog komunikativnog jezika. 4. Upotrebljava osnovno znanje o varijetetima francuskog jezika u Francuskoj, raspoznaje i analizira dijalektološke karakteristike. 5. Vlada u velikoj mjeri nestandardizovanim formama francuskog jezika. 6. Samostalno kreira kratke književne forme na nekonvencionalnom francuskom jeziku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA STANKOVIĆ2x1
6S
DANIJELA LJEPAVIĆ2x1
6S
OLIVERA VUŠOVIĆ2x1
6S
JASMINA ANĐELIĆ2x1
6S