METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA SA ŠKOL.RADOM


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz ovog predmeta, student će moći da: 1. samostalno izvodi nastavnu jedinicu u vaspitno-obrazovnim ustanovama različitih profila. 2. samostalno planira nastavnu jedinicu njemačkog kao stranog jezika na različitim nivoima učenja 3. analizira nastavni čas i proces učenja i poučavanja njemačkog kao stranog jezika 4. definiše ulogu i kriterijume za odabir nastavnih materijala i pomagala u nastavi stranih jezika 5. upotrebljava odgovarajuće kriterijume u identifikaciji i ispravljanju grešaka učenika 6. samostalno odabere nastavna sredstva u nastavi njemačkog kao stranog jezika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ
ELISABETH MACK