UVOD U SOCIOKULTURNU ANTROPOLOGIJU


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz Socijalne antropologije, student će biti u mogućnosti da: • Obrazloži antropološko proučavanja kulture i čovjeka kroz različite teorijske pristupe. • Analizira pojam ljudske prirode i odnos individue i društva. • Objasni osnovne odlike i funkcije kulture. • Analizira jezik kao kao sredstvo simboličke komunikacije i vrijednosni sisteme. • Operacionalizuje pojmove etnocentrizam i kulturni relativizam. • Ukaže na izazove kulturnih procesa i primjeni znanja kroz nove antropološke diskurse.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OBRAD SAMARDŽIĆ2x1
40B+2P
LIDIJA VUJAČIĆ2x1
40B+2P