UVOD U SOCIOKULTURNU ANTROPOLOGIJU


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz Uvoda u sociokulturnu antropologiju, student će biti u mogućnosti da: • Obrazloži antropološko proučavanja kulture i čovjeka kroz različite teorijske pristupe. • Analizira pojam ljudske prirode i odnos individue i društva. • Objasni osnovne odlike i funkcije kulture. • Analizira jezik kao kao sredstvo simboličke komunikacije i vrijednosni sisteme. • Operacionalizuje pojmove etnocentrizam i kulturni relativizam. • Ukaže na izazove kulturnih procesa i primjeni znanja kroz nove antropološke diskurse. • Obrazloži antropološko proučavanja kulture i čovjeka kroz različite teorijske pristupe. • Analizira pojam ljudske prirode i odnos individue i društva. • Objasni osnovne odlike i funkcije kulture. • Analizira jezik kao kao sredstvo simboličke komunikacije i vrijednosni sisteme. • Operacionalizuje pojmove etnocentrizam i kulturni relativizam. • Ukaže na izazove kulturnih procesa i primjeni znanja kroz nove antropološke diskurse.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA VUJAČIĆ2x1
37B+1S+1P
OBRAD SAMARDŽIĆ2x1
37B+1S+1P

Uvod u sociokulturnu antropologiju - 14.04.2020 18:57

Uvod u sociokulturnu antropologiju - 07.04.2020 12:57

Uvod u sociokulturnu antropologiju ,,Kulturni relativizam vs etnocentrizam" - 01.04.2020 12:10

Uvod u sociokulturnu antropologiju - 24.03.2020 12:09

Uvod u sociokulturnu antropologiju - 24.03.2020 11:22

Nova objava - 15.04.2020 19:15

Nova objava - 08.04.2020 00:17

Nova objava - 01.04.2020 02:19