KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni sistem, pojedine institute i pojmove opšteg dijela krivičnog prava; prepozna i protumači krivičnopravne norme koje regulišu institute opšteg dijela krivičnog prava kako bi mogao da ih poveže sa normama koje regulišu konkretna krivična djela; primjeni određene institute opšteg dijela krivičnog prava na konkretan činjenični opis događaja; analizira činjenični opis događaja iz kojeg je proistekla krivična stvar i utvrđuje postojanje uslova za primjenu određenih intituta opšteg dijela krivičnog prava; uporedi pojedine bliske institute opšteg dijela krivičnog prava kako bi mogao da odluči koji od njih će primijeniti na konkretnu situaciju iz prakse.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO RADULOVIĆ

Krivično pravo-opšti dio - Završni ispit

ECTS - KRIVIČNO PRAVO-opšti dio 2017