Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1.5+.5
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa, student će biti u mogućnosti da: -definiše osnovne zakonitosti idealnog i realnog gasnog stanja -poveže makroskopske sa mikroskopskim osobinama gasova preko kinetičke teorije gasova -poznajući osnovne pojmove i zakonitosti hemijske termodinamike izračuna promjene energije prije svega u gasovima -primijeni zakone termohemije na fizičko-hemijske sisteme -reprodukuje osnovne teorijske koncepte i modele o fizičko-hemijskim svojstvima materije u čvrstom i tečnom agregatnom stanju -izmjeri fizičko-hemijske veličine kao što su: viskoznost, napon pare tečnosti i toplote fizičkih i hemijskih promjena

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA BOŠKOVIĆ3x1
6B+4S+11P
JANA MIŠUROVIĆ1.5x1
6B+4S+11P
.5x1
6B+4S+11P
ČEDOMIR MILIĆ.5x1
6B+4S+11P

Konačna tabela - septembar 2023

Rezultati II kolokvijuma

Termin II kolokvijuma

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati popravnog I kolokvijuma

Termin popravnog I kolokvijuma

Rezultati ispita - septembar I