Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Infektivne bolesti, studenti Medicine treba da posjeduju slijedece ishode učenja: 1.Vladaju vjestinom Uzimanja infektološke anamneze a dobijene podatke integrisu sa epidemiološkim podacima. 2.Sprovode kompletan klinički pregled infektivnog bolesnika, te grubi neurološki pregled, uz poznavanje i primjenu svih metoda fizikalnog pregleda. 3.Postavljaju radnu dijagnozu i formulišu plan dijagnostičkog i terapijskog postupanja zavisno od anamneze, klinickog nalaza, epidemioloskih podataka i geografske distribucije infektivnih i tropskih bolesti. 4.Tumači rezultate uzetih anamnestičkih podataka, fizikalnog pregleda i primjenjenih dijagnostičkih metoda i postavlja konacnu dijagnozu zarazne bolesti. 5.Sposobni su da prema simptomima procijene težinu bolesti, odrede terapiju i procijene potrebu za izolacijom zaraznog bolesnika. 6.Izvode osnovne mjere reanimacije za djecu i odrasle 7.Poznaje principe profilakse kod zaraznih bolesti. 8.Ispisuje i potpisuje izvješataj koji sadrži sve prikupljene podatke u vezi sa pacijentom (anamneza, fizikalni pregled, dijagnostika, konsultacije), kao i datum izdavanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija