Semestar: 1, 2
ECTS: 24
Status: Obavezan
Fond: 7+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Anatomija student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje i primjenjuje anatomsku terminologiju i vlada svim relevantnim pojmovima u anatomiji. 2. Poznaje skelet čovjeka, funkciju pokretnih zglobova, funkciju i inervaciju mišića. 3. Poznaje detaljnu morfologiju i topografiju svih unutrašnjih organa i regiona ljudskog tijela. 4. Poznaje djelove perifernog i centralnog nervnog sistema, njihovu povezanost i ulogu, kao i građu i funkciju čula. 5. Primjenjuje anatomska načela i koncepte kod anatomske sekcije i pri opisu topografskih cjelina 6. Osposobljen je da na modelu (kadaveru) prepozna i opiše sve tjelesne strukture: kosti, mišiće, organe, magistralne krvne sudove i nerve. 7. Sposoban je da stečena znanja nadogradi upoznajući njihovu funkciju i patologiju i da ih primijeni u osnovama propedevtike i ostalim kliničkim predmetima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ RADUNOVIĆ4x6
60B+50P
TIJANA VUKADINOVIĆ4x1
10B+8P
DAMIR MUHOVIĆ4x1
10B+6P
MARIJA ABRAMOVIĆ4x2
20B+18P
BATRIĆ VUKČEVIĆ4x2
20B+18P
ALEKSANDRA VUKSANOVIĆ-BOŽARIĆ4x1
60B+50P
MIROSLAV RADUNOVIĆ4x1
60B+50P
ALEKSANDRA VUKSANOVIĆ-BOŽARIĆ3x1
60B+50P
MIROSLAV RADUNOVIĆ3x1
60B+50P