OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Osnovi kliničke prakse II, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Zna da primjenjuje principe asepse i antisepse u svakodnevnom radu kao i da kontroliše način sterilizacije instrumenata, zvaojnog materijala i veša. 2. Zna kako da stavi hirurški šav i da veže čvor, da previje ranu, kao i da prepozna komplikacije u zarastanju rane. 3. Zna načine rada sa pacijentima na hirurškim podjeljenjima i u intenzivnoj njezi. 4. Umije da da intravensku terapiju bolesniku. 5. Zna kako se plasira urinarni kateter i nazogastrična sonda, kao i kako se održava prohodnos disajnih puteva kod teških pacijenata. 6. Zna principe izvodjenja torakalne, abdominalne i lumbalne puncije. 7. Zna značaj održavanja lične higijene pacijenta. 8. Zna njegu bolesnika u krevetu. 9. Zna principe specijalne njege bolesnika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA BULATOVIĆ.22x9
28B+24S+6P
DUŠANKA NOVOSEL.22x9
28B+24S+6P
NELICA IVANOVIĆ RADOVIĆ.22x9
28B+24S+6P
EMIR MUZUROVIĆ.12x9
28B+24S+6P
BRANKO LUTOVAC.11x9
28B+24S+6P
DARJA LJUBIĆ.11x9
28B+24S+6P
VESNA MIRANOVIĆ.34x1
28B+24S+6P
OLIVERA MILJANOVIĆ.2x1
28B+24S+6P
DANKO ŽIVKOVIĆ.13x1
28B+24S+6P
LJUBICA PEJAKOV.13x1
28B+24S+6P
VLADIMIR TODOROVIĆ.13x1
28B+24S+6P
BOGDAN PAJOVIĆ.07x1
28B+24S+6P