OPŠTA I ORALNA FIZIOLOGIJA


Semestar: 3, 4
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+1.5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Opšta i oralna fiziologija, student stomatologije treba da postigne sledeće ishode učenja i treba da: OPŠTA I ORALNA FIZIOLOGIJA: 1. poznaje funkcije organskih sistema i da ih povezuje jedinstvenu funkcionalnu celinu organizma. 2. razume i zna da objasni povezanost fiziološkog odgovora sistema sa anatomskim i histološkim karakteristikama, i biohemijskim statusom. 3. poznaje regulacione i kompenzatorne mehanizme kojim se kontroliše rad organskih sistema. 4. razume logiku i ume da interpretira uzročno-posledične odnose u interakcijama između funkcionalnih sistema. 5. zna da opiše mehanizme po kojim se odvijaju funkcije u ljudskom organizmu koje omogućavaju adaptaciju i opstanak. 6. zna relacije fizioloških funkcija organizma kao cjeline i fizioloških funkcija orofacijalnog sistema. BIOFIZIKA: 1. poznaje metode koje se koriste pri proučavanju fizičkih pojava. 2. zna da objasni fizičke osnove funkcionisanja pojedinih organa ljudskog organizma. 3. poznaje funkcionalnu povezanost organskih sistema i fizičkih uslova unutrašnje i spoljašnje sredine. 4. razume logiku uzročno-posljedičnih odnosa u biofizičkim interakcijama. 5. primjenjuje usvojena znanja iz biofizike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGICA BOLJEVIĆ2x3
10B+10S+26P
DRAGICA BOLJEVIĆ1x3
10B+10S+26P
BLAGOJE BABIĆ.67x3
10B+10S+26P
MILENA MAGDELINIĆ.67x3
10B+10S+26P
ISIDORA RUBEŽIĆ.66x3
10B+10S+26P
ISIDORA RUBEŽIĆ.34x3
10B+10S+26P
BLAGOJE BABIĆ.33x3
10B+10S+26P
MILENA MAGDELINIĆ.33x3
10B+10S+26P
NATAŠA POPOVIĆ3x1
10B+10S+26P