RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA I


Semestar: 7, 8
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Restaurativna odontologija, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentom i madicinskim osobljem. 2. Sposoban je da postavi kliničku dijagnozu stanja pulpe na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i dopunskih testova. 3. Sposoban je da napravi plan terapijske procedure. 4. Posjeduje vještine za samostalno izvođenje kliničkih tehnika restauracije na karijesnim I nekarijesnim oštećenjima zubima. 5 . Posjeduje vještine za samostalno izvođenje kliničkih faza rada sa materijalima za direktne i indirektne ispune. 6.Poznaje, primjenjuje I posjeduje vještine za samostalno izvođenje kliničkih tehnika izbjeljivanja vitalnih I avitalnih zuba 7. Poznaje moguće greške i posljedice neadekvatne primjene materijala u kliničkim uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUNČICA BRNOVIĆ1.5x3
11B+6S
IVANA TRIPKOVIĆ1.5x3
11B+6S
NINA MARIĆ3x1
5B
KEMAL ŠAHMANOVIĆ3x2
6B+6S
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ1x1
11B+6S