DJEČJA STOMATOLOGIJA I


Semestar: 9, 10
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Dječja stomatologija I, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje rast i razvitak orofacijalnog sistema, anatomske, histološke i morfološke karakteristike mliječnih i stalnih zuba, hronologiju nicanja mliječnih i stalnih zuba. 2. Poznaje bolesti i terapiju mekih tkiva kod djece, oralne manifestacije infektivnih bolesti i sistemskih oboljenja kod djece, kao i vrste i terapiju povreda u mliječnoj i stalnoj denticiji. 3. Poznaje psihološke tipove djece, principe planiranja stomatološkog rada sa djecom i posjeduje komunikacijske vještine sa djecom, roditeljima i madicinskim osobljem. 4. Sposoban je da samostalno pregleda dijete i uzme sve relevantne podatke vezane za njegovo zdravlje i bolest (stomatološka i odgovarajuća opšta anamneza) od roditelja ili pratioca, te sprovede neophodne dopunske dijagnostičke testove u cilju postavljanja stomatološke dijagnoze. 5. Poznaje i pravilno primjenjuje preventivne i profilaktičke stomatološke metode kod mliječne, mješovite i stalne denticije. 6. Posjeduje vještinu za smostalno izvođenje restaurativnih i endodontskih procedura u mliječnoj, mješovitoj i stalnoj denticiji. 7. Prevenira i vrši terapiju urgentnih stanja u dječjoj stomatologiji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUNČICA BRNOVIĆ1.5x4
8B+10S+5P
IVANA TRIPKOVIĆ1.5x4
8B+10S+5P
DANIJELA SUBOTIĆ3x4
8B+10S+5P
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ1x1
8B+10S+5P
SNEŽANA MATIJEVIĆ1x1
8B+10S+5P