OPŠTA I ORALNA FIZIOLOGIJA


Semestar: 4
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+1.5+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Opšta i oralna fiziologija, student stomatologije treba da: 1. poznaje funkcije organskih sistema i da ih povezuje jedinstvenu funkcionalnu celinu organizma. 2. razume i zna da objasni povezanost fiziološkog odgovora sistema sa anatomskim i histološkim karakteristikama, i biohemijskim statusom. 3. poznaje regulacione i kompenzatorne mehanizme kojim se kontroliše rad organskih sistema. 4. razume logiku i ume da interpretira uzročno-posledične odnose u interakcijama između funkcionalnih sistema. 5. zna da opiše opšte mehanizme po kojim se odvijaju funkcije u ljudskom organizmu koje omogućavaju adaptaciju i opstanak.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BLAGOJE BABIĆ.28x2
11B+6S+10P
BLAGOJE BABIĆ.55x2
11B+6S+10P
DRAGICA BOLJEVIĆ2x2
11B+6S+10P
DRAGICA BOLJEVIĆ1x2
11B+6S+10P
ISIDORA ROVČANIN DRAGOVIĆ.35x2
11B+6S+10P
ISIDORA ROVČANIN DRAGOVIĆ.17x2
11B+6S+10P
ISIDORA RUBEŽIĆ.55x2
11B+6S+10P
ISIDORA RUBEŽIĆ.28x2
11B+6S+10P
MILENA MAGDELINIĆ.27x2
11B+6S+10P
MILENA MAGDELINIĆ.55x2
11B+6S+10P
NATAŠA POPOVIĆ3x1
11B+6S+10P
NATAŠA POPOVIĆ3x1
11B+6S+10P