URGENTNA STANJA U STOMATOLOGIJI


Semestar: 10
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentom i madicinskim osobljem. 2. Sposoban je da samostalno pregleda pacijenta i uzme sve relevantne podatke vezane za njegovo zdravlje i bolest (stomatološka i odgovarajuća opšta anamneza), te sprovede neophodne dopunske dijagnostičke testove u cilju postavljanja dijagnoze. 3. Aktivno učestvuje u asistiranju u toku pružanja prve pomoći koju obavlja ljekar. 4. Posjeduje vještinu samostalnog pružanja prve pomoći kod većine urgentnih stanja u stomatologiji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ.7x1
3B
.7x1
3B
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ.7x1
5S
.7x1
5S
LJUBICA PEJAKOV.3x1
3B
.3x1
3B
LJUBICA PEJAKOV.3x1
5S
.3x1
5S