ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI SA PEDIJATRIJOM


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+6+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Procijeni rast i razvoj djeteta i prepozna odstupanja u psiho-fizičkom razvoju djeteta. 2. Poznaje principe pravilne ishrane i njege djece i sprovoditi zdravstvenu edukaciju roditelja i djece. Daje podršku prirodnoj ishrani i sprovodi edukaciju o pravilnim tehnikama dojenja. 3. Prepozna znakove naučestalijih bolesti u dječjem uzrastu i prepozna i procijeni stepen vitalne ugroženosti djeteta 4. Planira i sprovodi individualnu, standardizovanu pedijatrijsku njegu u svim oblastima pedijatrijske medicine. 5. Organizuje i preduzme mjere osnovnog zbrinjavanja vitalno ugroženog djeteta. 6. Organizuje dijagnostičke postupke i primjenu terapije i vrši nadzor nad dijagbnostičkim i terapijskim procedurama. 7. Organizuje i vrši nadzor u radu sa hroničnim bolesnicima (dijabetes, astma, neurološke bolesti, maligne bolesti, nasljedne bolesti, tuberkuloza) 8. Prepozna rizike i primjenjuje progam prevencije i liječenja komplikacija kod hospitalizovanih pacijenata u okviru procesa sestrinske njege. 9. Poznaje efekte opojnih droga, alkohola i drugog rizičnog ponašanja adolescenata i sprovoditi zdravstvenu edukaciju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA MARĐONOVIĆ6x8
22B+13S+29P
LIDIJA BANJAC1.34x1
22B+13S+30P
OLIVERA MILJANOVIĆ1.33x1
22B+13S+30P
VESNA MIRANOVIĆ1.33x1
22B+13S+30P